Stats & Rankings for Elias Freitas


Elias Freitas
@porrelias

Por @Eliasfreitas_Elias Freitas
@porrelias
http://Www.twitter.com/eliasfreitas_

Ranked 675,874th in the world by followers
Ranked 1,018th by followers in 'Rio de Janeiro, Brasil'


See even more detailed Elias Freitas Twitter stats at Twitter Counter.


Want to be featured here and get more followers too? Find out how on Twitter Counter

Date Followers Following Updates
March 05, 2013 382 283 3,699


See even more detailed Elias Freitas Twitter stats at Twitter Counter.